Інформація Вінницького транспортного коледжу про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної діяльності для визначення вартості приміщення  площею 26,7 кв. м, розташованого за адресою:21001,м.Вінниця, вул..Некрасова,28,що обліковується на балансі Вінницького транспортного коледжу з метою заключення договору оренди (конкурс 04.06.2020)

Найменування об’єкта оцінки: приміщення  площею 26,7 кв. м, розташоване за адресою: 21001,м.Вінниця, вул..Некрасова,28, що обліковується на балансі Вінницького транспортного коледжу

Місцезнаходження об’єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється: вул..Некрасова, 28, м. Вінниця, 21001; тел.: 63-22-82, 62-23-55.

Мета проведення незалежної оцінки:заключення  договору оренди.

Кількість об’єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, незавершенного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів): одне приміщення.

Балансова залишкова вартістьо сновних засобів, незавершенного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних  активів (приміщення  площею 26,7 кв. м) становить,  тис.грн: 0,00

 Наявність об'єктів, що містять  державну таємницю:ні.

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна): 30.04.2020

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 року за № 198/31650 (у редакції наказу Фонду державного майна Українивід 16.01.2018  № 47) (далі – Положення)та з урахуванням умов цього оголошення.

Замовник послуг з оцінки  – Вінницький транспортний коледж.

Платник послуг з оцінки – ТОВ «Учбово-наукове підприємство «ПРОФ-АВТО».

Процедура конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності відповідно до Положення застосовується Вінницьким транспортним коледжем, якщо вартість надання послуг з незалежної оцінки об’єкта менша 200 (двісті) тисяч гривень.

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1. «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них».

Для зарахування балів згідно з Положенням будуть враховуватися кваліфікаційні  свідоцтва (кваліфікаційні документи) оцінювачів, що мають загальний стаж професійної діяльності: не менше 3 років (для оцінки нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них).

          Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) викладені у розділі ІІ Положення. Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання  містяться у Положенні, зокрема у розділах І, ІІ, ІІІ та додатках до нього. Заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленою в додатках  3-5 до Положення формою.

           Подібними об’єктами до об’єкта оцінки є:приміщення, частини будівель.

            Очікувана найбільша ціна надання послуг з оцінки об’єкта оцінки – 2600,00  грн.

            Конкурсна документація подається у запечатанному конверті, в який вкладено окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією, шляхом  поштового відправлення на адресу: 21001, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28 до 14.30  29 травня 2020 року.

На конверті необхідно зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація приймається з дня публікації оголошення в  додатку до «Державного інформаційного бюлетеня про приватизацію» – газеті «Вінничина».

Телефон для довідок(0432) 63-22-82.

Конкурс відбудеться у Вінницькому транспортному коледжі (21001, м. Вінниця, вул. Некрасова, 28,)  04 червня 2020 року о 14.00.