ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор коледжу М.В.Фаліштинський
18 листопада 2015 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ВІННИЦЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО КОЛЕДЖУ

в 2016 році
Правила прийому до Вінницького транспортного коледжу в 2016 році

Провадження освітньої діяльності у Вінницькому транспортному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії серія АЕ № 270236 від 10.04.2013р. Міністерства освіти і науки України.
Правила прийому розроблені Приймальною комісією Вінницького транспортного коледжу (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 108 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796.
І. Загальні положення
1. Вінницький транспортний коледж оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста за спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу ( додаток 1).
2 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.
При потребі вступників забезпечують твердим та м’яким інвентарем. Вартість проживання за одну добу становить 20 грн.
3. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в державних і комунальних вищих навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого бюджету.
Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного або місцевого бюджету за певним ступенем освіти, мають право повторно безоплатно здобувати вищу освіту в Вінницькому транспортному коледжі за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658.
Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другою спеціальністю у Вінницькому транспортному коледжі, якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших випадках, передбачених законом.
5. Громадяни України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї, мають право на здобуття або продовження здобуття освітнього-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на території інших регіонів України за рахунок коштів державного бюджету з наданням місць у гуртожитку на час навчання.
6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України. Здобуття вищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України.
Усі особи, які здобувають вищу освіту у Вінницькому транспортному коледжі, мають рівні права та обов'язки.
7. Прийом до Вінницького транспортного коледжу на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.
8. Не допускається одночасне навчання на денній формі навчання за кількома спеціальностями.

9. Фінансування підготовки фахівців у Вінницькому транспортному коледжі здійснюється:
за рахунок видатків державного та місцевих бюджетів (за державним замовленням, за кошти державного бюджету);
за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року №916;
за ваучерами;
за кошти фізичних та юридичних осіб.
II. Організація прийому до Вінницького транспортного коледжу
1.Організацію прийому вступників до Вінницького транспортного коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора Вінницького транспортного коледжу, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Вінницького транспортного коледжу, затвердженим адміністративною радою у відповідності до Положення про приймальну комісію, затвердженого наказом МОН від 15 жовтня 2015 року № 1085. Положення про приймальну комісію оприлюднюється на веб-сайті Вінницького транспортного коледжу.
2.Директор Вінницького транспортного коледжу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Правил прийому до Вінницького транспортного коледжу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.
3.Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора Вінницького транспортного коледжу.
4.Рішення приймальної комісії стосовно розподілу обсягу державного замовлення у межах ліцензованого обсягу щодо кожної спеціальності повинно бути прийнято не пізніше трьох календарних днів після доведення Вінницькому транспортному коледжу обсягів державного замовлення.
Усі питання, пов'язані з прийомом до Вінницького транспортного коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і на офіційному веб-сайті www.transkol.com.ua Вінницького транспортного коледжу в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.
ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників
1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються особи з базовою загальною середньою освітою на підставі вступних випробувань.
2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) ) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови та літератури і Математики, виданим у 2016 році або на перший курс (із скороченим строком навчання, крім випадків, зазначених у Правилах прийому.
3. Вінницький транспортний коледж має право приймати за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність, яка визначається постановами Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2007 року № 1117 "Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах" та від 29 квітня 2015 року № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» і зазначається у правилах прийому до Вінницького транспортного коледжу.
4. Вінницький транспортний коледж приймає на навчання осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю у межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Правил прийому до Вінницького транспортного коледжу
IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання
1. Графік роботи приймальної комісії: приймальна комісія працює щоденно з 08:00 до 17:00; 27.07.- з 08:00 до 18:00; 05.08. – з 08:00 до 18:00. Перерва на обід - з 12:00 до 13:00. Субота: з 08:00 до 13:00. Вихідний день – неділя.
2. Прийом заяв і документів, вступні та фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової, повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводиться в такі строки:
Етапи вступної компаніїДенна форма навчанняНавчання без відриву від виробництва
вступники на основі освіти
базової загальної середньоїповної
загальної середньоїкваліфікаційний
рівень
кваліфікованого
робітника
Початок прийому заяв та документів11 липня 2016 року11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, фахові випробування 18:00
20 липня 2016 року10 серпня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів 18:00
27 липня 2016 року10 серпня 2016 року
Строки проведення вступних екзаменів, фахових випробувань
з 21 липня
до 27 липня
2016 рокуз 21 липня
до 28 липня
2016 року11-12 серпня
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовленняне пізніше 12:00
28 липня
2016 рокуне пізніше 12:00
01 серпня
2016 року
Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахуванняна місця за кошти державного бюджету - до 18:00 05 серпня 2016 року;
на місця за кошти фізичних та юридичних осіб - 10 серпня 2016 року.
.13 серпня
Терміни зарахування вступниківза кошти державного бюджету – не пізніше 12:00
06 серпня 2016 року;
за кошти фізичних та юридичних осіб - 12 серпня 2015 року15 серпня

V. Порядок прийому заяв і документів для участі у конкурсному відборі до Вінницького транспортного коледжу

1.Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста подають заяви тільки в паперовій формі. Вони можуть подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.
2. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Вінницького транспортного коледжу. Факт кожного подання заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.
Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано Вінницьким транспортним коледжем на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до Вінницького транспортного коледжу.
Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.
3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) та форму навчання.
Заяви, подані на певну спеціальність до Вінницького транспортного коледжу за різними формами навчання, вважаються фактом подання однієї заяви.
4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред'являє особисто:
•документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");
•свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
•військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;
•документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
•сертифікат відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови та літератури і Математики, виданого у 2016 році (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
•документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів, на основі повної загальної середньої освіти зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності).
5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
•копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
•копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
•копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
•копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за наявності);
•медичну форму 086-о;
•довідку або сертифікат від психіатра та нарколога за місцем проживання;
•4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
Оригінали документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до зарахування).
6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови та літератури і Математики, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених Правилами прийому.
7. Мінімальне значення кількості балів сертифіката з Української мови та літератури і Математики, виданого у 2016 році, з яким вступник допускається до участі у конкурсі - 100 балів.
8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Вінницького транспортного коледжу або в установленому законодавствомпорядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.
9. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.
Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.
10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Вінницького транспортного коледжу протягом трьох робочих днів з дати отримання результатів вступних екзаменів, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Вінницького транспортного коледжу.
11. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до Порядку визнання здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження навчання здійснюється Вінницьким транспортним коледжем до початку другого семестру першого року навчання його власника.
12. Приймальна комісія Вінницького транспортного коледжу перевіряє в Єдиній базі перелік його заяв, поданих до інших навчальних закладів.
13. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (напряму підготовки, спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом, першочергового зарахування відповідно до Правил прийому фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

VI. Організація і проведення конкурсу
1.Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Вінницького транспортного коледжу для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови та літератури і Математики.
Обов'язковим конкурсним предметом є українська мова та література.
2.Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з Української мови та літератури і Математики та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти: Українська мова та література – 0,4 Математика - 0,5, документа про повну загальну середню освіту (атестат) – 0,1.
Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали.
3.При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов'язковим, крім випадків, передбачених розділом VII Правил прийому.
4.Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, зараховуються результати вступних випробувань з Української мови (диктант) та Математики (за тестовими технологіями).
5.Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних екзаменів, середнього бала документа про базову загальну середню освіту та додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів Вінницького транспортного коледжу для навчання на відділеннях спеціальностей Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання, Обслуговування і ремонт залізничних споруд та об’єктів колійного господарства Будівництво та експлуатація будівель і споруд «Технічна експертиза будівель і споруд, операції з нерухомістю», Організація перевезень та управління на залізничному транспорті при вступі на відповідну спеціальність Вінницького транспортного коледжу додається 12 або 24 бали (вага бала становить 5%).
Слухачам підготовчих курсів, які отримали на випускному іспиті від 4 до 7 балів і мінімальну кількість балів для допуску до участі в конкурсі після здачі вступних іспитів з Української мови та Математики, до загальної суми набраних балів додається 12 балів (вага бала становить 5%). Слухачам підготовчих курсів, які отримали на випускному іспиті від 7 до 12 балів і мінімальну кількість балів для допуску до участі в конкурсі після здачі вступних іспитів з Української мови та Математики до загальної суми набраних балів додається 24 бали (вага бала становить 5%) на вказані вище відділення спеціальностей.
Середній бал документа про базову середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".
6.Особи, не атестовані з української мови, подають сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень або складають вступний екзамен.
VIІ. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів
на основі повної загальної середньої освіти
1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у Вінницькому транспортному коледжі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за №189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.
2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у Вінницькому транспортному коледжі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.
VIІІ. Проведення вступних екзаменів, фахових випробувань
1.Для проведення вступних іспитів створюються екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.
Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з Української мови та Математики щодо вступу на певний напрям підготовки (спеціальність) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на інший напрям підготовки (іншу спеціальність) у Вінницькому транспортному коледжі.
2.Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, оцінюються за 12-бальною шкалою.
3.Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.
4.Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.
Програми фахових випробувань оприлюднюються на веб-сайті коледжу та в приймальній комісії.
5.Особи, які без поважних причин не з'явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.
Перескладання вступних випробувань не допускається.
6.Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Вінницьким транспортним коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.
7.Відомості щодо результатів вступних іспитів та фахових випробувань формуються в Єдиній базі.

ІX. Зарахування за співбесідою
1.За результатами співбесіди зараховуються до Вінницького транспортного коледжу особи:
•яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
•які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;
•визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
2.Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.
3.Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови та літератури і Математики з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.
X. Зарахування поза конкурсом
1. Поза конкурсом зараховуються:
особи, яким відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" надане таке право;
інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю), відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні";
особи, яким відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці" надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" надане таке право;
члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.
2. У межах кожного рейтингового списку вступників за кожною спеціальністю рішенням Кабінету Міністрів України може визначатися гарантований обсяг (5 відсотків) місць державного замовлення для окремих категорій вступників, визначених законом. Зарахування осіб, визначених у пункті 1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.
3.Вступники, які належать до категорій, зазначених у пункті 1 цього розділу, не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця згідно з пунктом 2 цього розділу, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
XІ. Право на першочергове зарахування
1. Право на першочергове зарахування до Вінницького транспортного коледжу мають:
особи, яким відповідно до Закону України "Про охорону дитинства" надане таке право;
особи, яким відповідно до Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" надане таке право;
особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 "Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово- патріотичного виховання молоді" надане таке право;
вступники, яким це право визначено Правилами прийому до Вінницького транспортного коледжу
2.Право першочергового зарахування надається за послідовністю, визначеною в пункті 1 цього розділу.
XІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників
1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:
вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;
вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди;
вступники, які мають право на зарахування за конкурсом.
вступники, які не рекомендовані на зарахування на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету.
2. У межах кожної зазначеної в пункті 1 цього розділу категорії рейтинговий список вступників впорядковується:
за конкурсним балом від більшого до меншого;
з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття відповідно до розділу ХІІ Правил прийому (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) для:
осіб, які мають більшу суму балів результатів вступних випробувань;
осіб, які мають вищі результати вступних випробувань з максимальними ваговими коефіцієнтами;
осіб, які мають вищий середній бал атестата про загальну середню освіту.
3. У рейтинговому списку вступників, який формується з Єдиної бази, зазначаються:
прізвище, ім'я та по батькові вступника;
конкурсний бал вступника;
наявність підстав для вступу поза конкурсом;
наявність підстав для зарахування за результатами співбесіди;
наявність права на першочергове зарахування.
4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються у повному обсязі на веб-сайті коледжу. Списки вступників, рекомендованих до зарахування, формуються приймальною комісією з Єдиної бази та оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу.
Списки оновлюються після виконання/невиконання вступниками на освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста вимог для зарахування на навчання відповідно до Правил прийому.
У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.
XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування
1.Рішення про рекомендування до зарахування вступників на місця державного замовлення приймальна комісія приймає у строк, визначений розділом ІV Правил прийому, та згідно з порядком формування рейтингового списку, визначеного у розділі XIІ Правил прийому, що впорядковується відповідно до конкурсного бала вступника - від вищого до нижчого.
Формування списків рекомендованих до зарахування вступників здійснюється в Єдиній базі у межах встановленого (граничного) обсягу місць, що фінансуються за кошти державного бюджету, за їх відсутності – у межах ліцензованого обсягу.
2. Приймальна комісія приймає рішення про зарахування на навчання на місця за кошти державного бюджету відповідно до строків, визначених у розділі ІV Правил прийому.
3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії Вінницького транспортного коледжу.
Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті коледжу.
Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв'язку відповідно до Правил прийому.
XІV. Реалізація права вступників на обрання місця навчання
1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі ІV Правил прийому, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Вінницького транспортного коледжу.
2. Особи, які в установлені строки, визначені у розділі ІV Правил прийому, не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому (не виконали вимог для зарахування), втрачають право на зарахування на навчання за кошти державного бюджету, крім випадків, визначених Правилами прийому.
XV. Коригування списку рекомендованих до зарахування
1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (не подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому, до приймальної комісії Вінницького транспортного коледжу.
Між строками, встановленими в розділі ІV цих Умов, рекомендація до зарахування на місця за кошти державного бюджету надається вступникам для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста приймальною комісією без урахування наданих раніше рекомендацій до зарахування на навчання за кошти державного бюджету в іншому вищому навчальному закладі або на іншу спеціальність (спеціалізацію, освітню програму).
Вступники, яким анульовано рекомендацію до зарахування на місця за кошти державного бюджету, не втрачають права участі у конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб.
2. Рішення щодо участі вступника у конкурсі на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб з числа тих, яким було анульовано рекомендацію до зарахування на навчання за кошти державного бюджету, приймається за заявою вступника у довільній формі, що подається до приймальної комісії Вінницького транспортного коледжу та долучається до його особової справи.
3. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, зобов'язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу XІV Правил прийому.
Договір із замовником щодо навчання за кошти фізичних та юридичних осіб укладається після видання наказу про зарахування. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.
4. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за кошти державного бюджету, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за кошти державного бюджету або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.
При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з вищих навчальних закладів за бажанням студента. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому вони зберігаються.
XVI. Наказ про зарахування
1.Накази про зарахування на навчання видаються директором Вінницького транспортного коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі відповідно до списків вступників, рекомендованих до зарахування, та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Вінницького транспортного коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, встановлені у розділі ІV Правил прийому.
2.Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією у разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 5 розділу XІX Правил прийому.
Вступники можуть бути відраховані з Вінницького транспортного коледжу за власним бажанням, про що видається відповідний наказ, який верифікується в Єдиній базі, а таким особам повертаються документи, подані ними, не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
На звільнене(і) при цьому місце (місця) до початку навчальних занять може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цей напрям підготовки (цю спеціальність). У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших напрямів підготовки (спеціальностей) Вінницького транспортного коледжу за умови збігу конкурсних предметів.
3.Наказ про зарахування вступника на місце відрахованої особи видається за умови особистого виконання вступником вимог пункту 1 розділу XІV Правил прийому.
4.Рішення щодо зарахування вступника з оплатою його навчання за рахунок цільового пільгового державного кредиту приймається за заявою вступника, що подається до приймальної комісії, на підставі результатів участі у конкурсі відповідно до вимог Правил прийому.
ХVІІ. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у Вінницькому транспортному коледжі
1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюєть