І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Статут розроблено відповідно до законодавства України і є документом, який регламентує діяльність Вінницького транспортного коледжу (далі - Коледж).

Згідно  з  наказом   Південно - Західної  залізниці   від  03.02.1954 р. № 14-Н

«Про організацію Агролісомеліоративного технікуму залізничного транспорту» був заснований Агролісомеліоративний технікум залізничного транспорту, який підпорядковувався відділу навчальних закладів Південно-Західної залізниці з підготовкою спеціалістів-агролісомеліораторів середньої кваліфікації для робіт із захисних лісонасадженнь уздовж залізничних колій. Перший навчальний рік у технікумі розпочався з вересня 1954 року з кількістю 90 студентів.

Відповідно до наказу Міністерства шляхів сполучення СРСР                              від 22.02.1965 р. № Е-4397 Вінницький агролісомеліоративний технікум перейменовано на Вінницький технікум залізничного транспорту.

На підставі наказу Міністерства транспорту України від 15.12.1998 р.
№ 525 «Про зміну статуту та перейменування Вінницького технікуму залізничного транспорту» Вінницький технікум залізничного транспорту було перейменовано  на Вінницький транспортний коледж, який  підпорядковувався Міністерству транспорту та зв’язку України, заснований на державній формі власності і входив до складу Державної адміністрації залізничного транспорту України; рівень акредитації - перший.

На підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.03.2011р.    № 265-р «Питання управління Міністерством інфраструктури об'єктами державної власності» Вінницький транспортний коледж передано до сфери управління Міністерства інфраструктури України від Міністерства транспорту та зв’язку України.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 р.      № 1191 «Деякі питання управління вищими навчальними закладами» та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.12.2011 р. № 1567 «Про передачу вищих навчальних закладів із сфери управління Мінінфраструктури до сфери управління МОНмолодьспорту», Вінницький транспортний коледж перейшов у підпорядкування до сфери управління Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Коледж є юридичною особою публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях вищої освіти та належить до сфери управління Міністерства освіти і науки України.

Найменування Коледжу українською мовою: Вінницький транспортний коледж, скорочена назва: ВТК; російською мовою, повна назва: Винницкий транспортный колледж, скорочена назва: ВТК; англійською мовою, повна назва: VINNYTSYA TRANSPORT COLLEGE, скорочена назва: VTK.

1.2. Юридична адреса Коледжу: 21001, Україна, м. Вінниця, Некрасова,  28, телефон/факс: 61-23-55, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

1.3. Основними напрямами діяльності Коледжу є:

організація освітньої діяльності на високому рівні, яка забезпечує здобуття особами відповідного ступеня освіти за обраними спеціальностями;

підготовка згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями висококваліфікованих фахівців;

атестація педагогічних кадрів;

підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;

культурно-освітня, методична, фінансово-господарська діяльність;

надання платних освітніх та інших послуг відповідно до законодавства України;

здійснення зовнішніх зв’язків.

1.4. Основними завданнями Коледжу є:

участь у забезпеченні суспільного та економічного розвитку держави через формування людського капіталу;

формування особистості шляхом патріотичного, правового та екологічного розвитку; виховання в учасників освітнього процесу моральних цінностей; соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно мислити та самовизначатись у сучасних умовах;

створення необхідних умов для реалізації учасниками освітнього процесу їхніх здібностей і талантів;

збереження та примноження моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства.

1.5. Акредитований за відповідними освітніми програмами Коледж має право видавати студентам-випускникам документ про вищу освіту державного зразка.

Особи, які мають базову загальну середню освіту, можуть одночасно навчатися за програмою молодшого спеціаліста і здобувати повну загальну середню освіту.

1.6. Коледж як юридична особа може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, мати обов’язки, бути позивачем і відповідачем у суді, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в Державній казначейській службі України, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, штампи, офіційні бланки з реквізитами Коледжу.

1.7. Коледж здійснює свою діяльність відповідно до законодавства та цього Статуту.

1.8. Структурні підрозділи Коледжу утворюються відповідно законодавства та головних завдань діяльності Коледжу і функціонують згідно з цим Статутом.

Структурними підрозділами Коледжу є відділення: очне і заочне, циклові комісії, підготовчі курси, філія та підрозділи, що забезпечують освітній процес, адміністративні та господарські підрозділи, бібліотека, підрозділи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів.

Відділення Коледжу - структурний підрозділ, що об'єднує навчальні групи з однієї або кількох спеціальностей, методичні, навчально-виробничі та інші підрозділи.

Відділення Коледжу створюється рішенням директора Коледжу, якщо в ньому навчається не менше ніж 150 студентів.

Керівництво відділенням Коледжу здійснює завідувач Коледжу, який призначається на посаду наказом директора Коледжу з числа працівників, які мають вищу освіту і досвід педагогічної роботи.

Завідувач відділення Коледжу забезпечує організацію освітнього процесу, виконання навчальних планів і освітніх програм, здійснює контроль за навчально-методичною діяльністю викладачів.

Циклові комісії Коледжу - структурні освітньо-методичні підрозділи, що проводять виховну, освітню та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

Циклова комісія Коледжу створюється рішенням директора Коледжу за умови, якщо до її складу входять не менше ніж три педагогічні працівники.

Перелік циклових комісій Коледжу, кандидатури їх голів та персональний склад затверджується наказом директора Коледжу терміном на один навчальний рік.

Підготовчі курси – викладачі Коледжу проводять заняття по підготовці слухачів до вступу до Вінницького транспортного коледжу.

До складу підрозділів Коледжу, що забезпечують освітній процес, належать начальні кабінети, лабораторії, перелік яких визначається навчальними планами, навчально-виробничі майстерні, навчальні полігони, бібліотека.

Брацлавська філія Вінницького транспортного коледжу за адресою: 22870, Україна, смт. Брацлав, Немирівський район, Вінницька область,                                 вул. Незалежності, 53, телефон (04331) 5-13-75, факс (04331) 5-18-85, , е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

2.1. Міністерство освіти і науки України реалізує права та обов’язки уповноваженого Кабінетом Міністрів України органу стосовно Коледжу як центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки, у підпорядкуванні та сфері управління якого перебуває Коледж.

2.2. Міністерство освіти і науки України:

затверджує Статут Коледжу та за поданням Загальних зборів трудового колективу Коледжу затверджує його нову редакцію;

укладає в місячний строк контракт з директором Коледжу, обраним за конкурсом у порядку, встановленому Законом України «Про вищу освіту», достроково розриває контракт із ним із підстав, визначених Кодексом законів про працю України чи за порушення Статуту Коледжу та умов контракту;

визначає нормативи фінансового, матеріально-технічного та іншого забезпечення Коледжу;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Коледжу;

здійснює ліцензування та акредитацію Коледжу;

здійснює контроль за дотриманням Статуту Коледжу;

формує і розміщує державне замовлення на підготовку в Коледжі фахівців;

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України.

 

III. ОБСЯГ ЦИВІЛЬНОЇ ПРАВОЗДАТНОСТІ

 

3.1. Цивільна правоздатність Коледжу виникає з моменту його створення і складається з прав та обов’язків Коледжу.

3.2. Для виконання своїх завдань Коледж має право:

розробляти та реалізовувати освітні програми в межах ліцензованої спеціальності;

самостійно визначати форми навчання та форми організації освітнього процесу;

обирати типи програм підготовки молодших спеціалістів, що передбачені Міжнародною стандартною класифікацією освіти;

приймати на роботу педагогічних та інших працівників;

формувати та затверджувати власний штатний розпис відповідно до законодавства України;

запроваджувати рейтингове оцінювання освітніх досягнень учасників освітнього процесу;

надавати додаткові освітні та інші послуги відповідно до законодавства України;

самостійно розробляти та запроваджувати власні програми освітньої, науково-технічної та інноваційної діяльності;

самостійно запроваджувати спеціалізації, визначати їх зміст і програми навчальних дисциплін;

утворювати заклади загальної середньої освіти за погодженням з органами місцевого самоврядування;

утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати свої структурні підрозділи;

проводити видавничу діяльність, зокрема видавати підручники, навчальні посібники і наукові праці, а також розвивати власну поліграфічну базу;

проводити на підставі відповідних договорів спільну діяльність з закладами освіти, науковими установами та іншими юридичними особами;

розміщувати свої навчальні, дослідні та навчально-виробничі підрозділи на підприємствах, в установах та організаціях;

брати участь у роботі міжнародних організацій;

запроваджувати власну символіку та атрибутику;

встановлювати власні форми морального та матеріального заохочення учасників освітнього процесу;

звертатися з ініціативою до органів, що здійснюють управління у сфері освіти, про внесення змін до чинних або розроблення нових нормативно-правових актів у сфері освіти, а також брати участь у роботі над проектами;

проводити фінансово-господарську та іншу діяльність відповідно до законодавства України та Статуту Коледжу;

розпоряджатися власними надходженнями, зокрема від надання платних послуг;

відкривати поточні та депозитні рахунки в банках у встановленому порядку відповідно до законодавства України;

здійснювати інші права, що не суперечать законодавству України.

3.3. Коледж зобов’язаний:

вживати заходи шляхом запровадження відповідних новітніх технологій щодо запобігання та виявлення академічного плагіату в курсових та дипломних роботах (проектах) здобувачів вищої освіти відповідно до законодавства;

мати внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти;

створювати необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

здійснювати бухгалтерський, оперативний облік та вести статистичну звітність відповідно до законодавства України;

оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань, а також штатний розпис на поточний рік, кошторис на поточний рік та всі зміни до нього, звіт про використання та надходження коштів, інформацію щодо проведення тендерних процедур.

3.4. Обов’язки Коледжу реалізуються через обов’язки директора Коледжу та учасників освітнього процесу.

Невиконання Коледжем головних завдань діяльності, вимог стандартів освіти є підставою для позбавлення його ліцензій у встановленому порядку відповідно до законодавства України.

3.5. Учасниками освітнього процесу у Коледжі є:

педагогічні працівники;

здобувачі вищої освіти та інші особи, які навчаються у Коледжі;

інші працівники Коледжу.

3.6. Педагогічні працівники Коледжу - особи, які за основним місцем роботи в Коледжі проводять освітню, методичну та організаційну діяльність.

Посади педагогічних працівників Коледжів можуть обіймати особи із ступенем магістра за відповідною спеціальністю.

3.7. Педагогічні працівники призначаються на посаду директором Коледжу відповідно до законодавства України.

3.8. Педагогічні працівники призначаються на посаду та звільняються з посади директором Коледжу. Педагогічні працівники кожні п’ять років проходять атестацію. За результатами атестації визначається відповідність працівників займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.

Перелік кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, порядок їх присвоєння визначаються Кабінетом Міністрів України.

3.9. Педагогічні працівники Коледжу мають право:

на захист професійної честі, гідності;

на академічну свободу, що реалізується в інтересах особи, суспільства та людства загалом;

на академічну мобільність для провадження професійної діяльності;

брати участь в управлінні Коледжу, у тому числі обирати та бути обраним до Загальних зборів трудового колективу, Педагогічної ради Коледжу;

обирати методи та засоби навчання, що забезпечують високу якість освітнього процесу;

на забезпечення відповідних умов праці, підвищення свого професійного рівня, організацію відпочинку та побуту, встановлених законодавством України, нормативними актами Коледжу, умовами індивідуального трудового договору та колективного договору;

безоплатно користуватися бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів Коледжу;

на захист права інтелектуальної власності;

на підвищення кваліфікації та стажування не рідше одного разу на п’ять років;

соціальне та пенсійне забезпечення в установленому законодавством порядку.

Педагогічні працівники мають й інші права, передбачені законодавством України.

3.10. Педагогічні працівники  Коледжу зобов’язані:

забезпечувати викладання на високому науково-теоретичному і методичному рівні навчальних дисциплін відповідної освітньої програми за спеціальністю;

підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність;

дотримуватися норм педагогічної етики, моралі, поважати гідність осіб, які навчаються у Коледжі, прищеплювати їм любов до України, виховувати їх у дусі українського патріотизму і поваги до Конституції України та державних символів України;

розвивати в осіб, які навчаються у Коледжі, самостійність, ініціативу, творчі здібності;

дотримуватися цього Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Коледжу, законодавства України.

3.11. Керівництво Коледжу забезпечує працівникам:

належні умови праці, побуту, відпочинку;

правовий, професійний захист;

встановлення посадових окладів відповідно до законодавства України.

3.12. Керівник Коледжу відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору визначає порядок, встановлює розміри доплат, надбавок, премій, матеріальної допомоги й заохочення педагогічних та інших працівників Коледжу.

3.13. Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію та проходять стажування у відповідних освітньо-наукових установах та підприємствах як в Україні, так і за кордоном.

3.14. Робочий час педагогічного працівника визначається Кодексом законів про працю України.

3.15. Права та обов’язки заступників директора Коледжу, керівників структурних підрозділів Коледжу визначаються директором Коледжу відповідно до законодавства України.

3.16. Особами, які навчаються в Коледжі, є студенти. Права та обов’язки студентів Коледжу визначаються законодавством України.

3.17. Прийом осіб на навчання до Коледжу здійснюється на конкурсній основі відповідно до абзацу шістнадцятого частини першої статті 64 Закону України «Про освіту».

3.18. Підставами для відрахування студента з Коледжу є:

завершення навчання за відповідною освітньою програмою;

власне бажання;

переведення до іншого навчального закладу;

невиконання навчального плану;

порушення умов договору (контракту), укладеного між Коледжем та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;

інші випадки, передбачені законодавством України.

Особа, відрахована з Коледжу до завершення навчання за освітньою програмою, отримує академічну довідку, що містить інформацію про результати навчання, назви дисциплін, отримані оцінки і здобуту кількість кредитів ЄКТС. Зразок академічної довідки встановлюється Міністерством освіти і науки України.

Здобувач вищої освіти має право на перерву у навчанні у випадках, передбачених законодавством України. Таким особам надається академічна відпустка в установленому порядку.

3.19. Здобувачам вищої освіти, які реалізують право на академічну мобільність, протягом навчання, стажування чи здійснення наукової діяльності в іншому закладі вищої освіти на території України чи поза її межами гарантується збереження місця навчання та виплата стипендії відповідно до положення про порядок реалізації права на академічну мобільність. Такі особи не відраховуються із складу здобувачів вищої освіти.

Поновлення на навчання студентів, відрахованих з Коледжу або яким надано академічну відпустку, а також переведення здобувачів вищої освіти здійснюються, як правило, під час канікул.

3.20. Студенти, які навчаються в Коледжі, можуть бути переведені:

до іншого закладу вищої освіти;

з одного напряму підготовки на інший у межах однієї галузі знань;

з однієї форми навчання на іншу;

з однієї спеціальності на іншу в межах одного напряму підготовки.

Порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб, які навчаються у Коледжі, а також порядок надання їм академічної відпустки визначаються положенням, затвердженим Міністерством освіти і науки України.

 1. УПРАВЛІННЯ КОЛЕДЖЕМ.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ДИРЕКТОРА КОЛЕДЖУ

 

4.1. Діяльність Коледжу здійснюється на основі принципів:

автономії та самоврядування;

поєднання колегіальних та єдиноначальних засад;

незалежності від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

розмежування прав, повноважень і відповідальності Міністерства освіти і науки України, до сфери управління якого належить Коледж, органів управління Коледжу та його структурних підрозділів.

4.2. Безпосереднє управління діяльністю Коледжем здійснює директор, який обирається шляхом таємного голосування строком на п'ять років у порядку, передбаченому Законом України «Про вищу освіту». Його права, обов’язки та відповідальність визначаються відповідно до законодавства України та цього Статуту.

4.3. Кандидат на посаду директора Коледжу повинен вільно володіти державною мовою, мати вищу освіту, відповідну підготовку, стаж роботи на посадах педагогічних працівників не менш ніж десять років. Кандидат на посаду директора Коледжу має бути громадянином України.

Одна і та сама особа не може бути керівником Коледжу більше ніж два строки.

4.4. Особливості виборчої системи директора Коледжу регулюється Законом України «Про вищу освіту», з урахуванням Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника вищого навчального закладу, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05. 12. 2014 р. №726, Статутом Коледжу.

4.5. Процедура обрання керівника складається з таких етапів:

оголошення конкурсу та прийом документів від претендентів на посаду керівника;

підготовка виборів;

проведення виборів.

4.6. Вибори директора Коледжу проводяться з дотриманням таких принципів: відкритості, гласності, таємного та вільного волевиявлення, добровільної участі у виборах, демократичності, забезпечення рівності прав учасників виборів.

4.7. Міністерство освіти і науки України оголошує конкурс на заміщення посади директора Коледжу не пізніше ніж за два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає цю посаду. У разі дострокового припинення повноважень директора Коледжу конкурс оголошується протягом тижня з дня утворення вакансії.

4.8. Міністерство освіти і науки України протягом двох місяців із дня оголошення конкурсу на посаду директора Коледжу приймає пропозиції щодо претендентів на посаду директора Коледжу і протягом 10 днів з дня завершення терміну подання відповідних пропозицій вносить  кандидатури претендентів, які відповідають вимогам Закону України «Про вищу освіту», до закладу вищої освіти для голосування.

4.9. Претенденти можуть бути висунуті трудовим колективом Коледжу чи його структурного підрозділу, первинною профспілковою організацією працівників та студентів, а також шляхом самовисування.

4.10. У виборах директора Коледжу беруть участь педагогічні працівники Коледжу, виборні представники з числа інших категорій працівників та виборні представники з числа студентів. При цьому загальна кількість (повний склад) педагогічних працівників Коледжу повинна становити не менше 75 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах; кількість виборних представників з числа інших працівників Коледжу - до 10 відсотків, а кількість виборних представників з числа студентів - не менше 15 відсотків осіб, які мають право брати участь у виборах.

Порядок обрання представників для участі у виборах з числа штатних працівників, які не є педагогічними працівниками Коледжу, визначається положенням, яке затверджується Педагогічною радою Коледжу.

Порядок обрання представників для участі у виборах з числа студентів Коледжу визначається положенням про студентське самоврядування, яке ухвалюється відповідно до статті 40 Закону України «Про вищу освіту».

4.11. Директор Коледжу зобов'язаний забезпечити належні умови для роботи організаційного комітету та виборчої комісії.

4.12. Результати виборів оприлюднюються протягом 24 годин після складання протоколу про результати голосування шляхом розміщення у друкованому вигляді відповідної інформації на інформаційних стендах у доступних для загального огляду місцях, розташованих у приміщеннях Коледжу, а також на офіційному веб-сайті Коледжу та веб-сайті Міністерства освіти і науки України.

4.13. Вибори вважаються такими, що не відбулись у разі, якщо:

 • у першому турі виборів брав участь один кандидат і він не набрав більше 50 відсотків голосів виборців;
 • у другому турі виборів жоден з кандидатів не набрав більше 50 відсотків голосів осіб;
 • участь у виборах взяли менш як 50 відсотків виборців.

У разі, якщо у виборах брали участь кілька кандидатів і жоден з них не набрав більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, організаційний комітет приймає рішення про проведення другого туру виборів, який проводиться через сім календарних днів після проведення першого туру виборів.

Уся документація, пов’язана з проведенням виборів директора Коледжу, зберігається в Коледжу протягом п’яти років.

4.14. Не може бути обрана, призначена (у тому числі виконувачем обов’язків) на посаду директора Коледжу особа, яка:

 • за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежена;
 • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 • відповідно до вироку суду позбавлена права обіймати відповідні посади;
 • за рішенням суду була визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • піддавалася адміністративному стягненню за корупційне правопорушення протягом року з дня набрання відповідним рішенням суду законної сили;
 • підпадає під дію частини третьої статті 1 Закону України «Про очищення влади».

4.15. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо участь у них взяли більше 50 відсотків загальної кількості осіб, які мають право брати участь у виборах, кожен з яких має один голос і голосує особисто.

4.16. З особою (кандидатурою), яка набрала більше 50 відсотків голосів осіб, які мають право брати участь у виборах, Міністерство освіти і науки України укладає контракт відповідно до законодавства України.

4.17. Директор Коледжу може бути звільнений з посади Міністерством освіти і науки України, а також у зв’язку з прийняттям рішення про його відкликання Зборами трудового колективу, які  його обрали на посаду, з підстав, визначених законодавством про працю, за порушення Статуту Коледжу та умов контракту.

Рішення про відкликання директора Коледжу приймається більшістю голосів за умов присутності не менше як двох третин статутного складу зборів трудового колективу Коледжу.

4.18. Директор є представником Коледжу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законодавством України і Статутом Коледжу.

4.19. Директор Коледжу в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність Коледжу;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності Коледжу, затверджує його структуру;

видає накази і розпорядження, дає обов’язкові для виконання всіма учасниками освітнього процесу і структурними підрозділами Коледжу доручення;

відповідає за результати діяльності Коледжу перед Міністерством освіти і науки України;

є розпорядником майна і коштів;

забезпечує виконання кошторису, укладає договори;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників Коледжу;

забезпечує охорону праці, дотримання законодавства України та порядку;

визначає функціональні обов’язки працівників Коледжу;

формує контингент осіб, які навчаються у Коледжі;

відраховує з Коледжу та поновлює на навчання в ньому здобувачів вищої освіти за погодженням з органами студентського самоврядування та первинними профспілковими організаціями осіб (якщо дана особа є членом профспілки), які навчаються, з підстав, установлених законодавством України;

забезпечує організацію та здійснення контролю за виконанням навчальних планів і програм навчальних дисциплін;

контролює дотримання всіма підрозділами штатно-фінансової дисципліни;

здійснює контроль за якістю роботи педагогічних та інших працівників;

забезпечує створення умов для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Коледжу;

сприяє та створює умови для діяльності органів студентського самоврядування, організацій профспілок працівників Коледжу і студентів, громадських організацій, які діють у Коледжі;

сприяє формуванню здорового способу життя у здобувачів вищої освіти, зміцненню спортивно-оздоровчої бази Коледжу, створює належні умови для занять масовим спортом;

спільно з виборними органами первинних організацій профспілок працівників Коледжу і студентів подає для затвердження Загальним зборам трудового колективу Коледжу правила внутрішнього розпорядку та колективний договір і після затвердження підписує їх;

здійснює інші передбачені цим Статутом повноваження.

Директор Коледжу відповідає за провадження освітньої та інноваційної діяльності у Коледжі, за результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження нерухомого та іншого майна цього закладу.

4.20. Директор Коледжу щороку звітує перед Загальними зборами трудового колективу Коледжу та Міністерством освіти і науки України.

Директор зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт про свою діяльність на офіційному веб-сайті Коледжу.

4.21. Директор Коледжу відповідно до цього Статуту може делегувати частину своїх повноважень своїм заступникам і керівникам структурних підрозділів.

4.22. Для вирішення основних питань діяльності відповідно до цього Статуту директор Коледжу створює робочі та дорадчі органи, а також визначає їх повноваження.

Робочі органи: адміністративна рада Коледжу, приймальна комісія Коледжу.

Дорадчі органи: Педагогічна рада Коледжу, методична рада Коледжу.

Діяльність, склад, обсяг повноважень та функції регламентовані Положеннями про робочі та дорадчі органи, які затверджуються наказом директора Коледжу.

4.23. Адміністративна рада Коледжу вирішує поточні питання діяльності Коледжу, виконання правил внутрішнього розпорядку, наказів та розпоряджень органів управління освітою, вживає заходів щодо покращення соціально-побутових умов навчання, праці і відпочинку студентів та працівників Коледжу.

4.24. Склад та функції приймальної комісії Коледжу визначаються Положенням про приймальну комісію Коледжу, яке розробляється і затверджується директором Коледжу з урахуванням вимог Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1085 зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 листопада 2015 року за № 1353/27798. Строк повноважень приймальної комісії Коледжу становить один рік.

4.25. Педагогічна рада Коледжу є дорадчим органом. Рішення Педагогічної ради є правомочними, якщо на засіданні ради присутні не менше двох третин її членів і вступають у дію наказом (розпорядженням) директора Коледжу.

4.26. Методична рада Коледжу – колегіальний орган, який об’єднує працівників, безпосередньо зайнятих в освітньому процесі, створюється з метою вдосконалення якості навчання і виховання, підвищення професійної кваліфікації і педагогічної майстерності викладачів.

4.27. Наглядова рада Коледжу:

4.27.1. Наглядова рада Коледжу створюється за рішенням Міністерства освіти і науки України для здійснення нагляду за управлінням майном Коледжу, додержанням мети його створення. Строк повноважень наглядової ради Коледжу становить п’ять років.

4.27.2. Наглядова рада Коледжу сприяє розв'язанню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійснення контролю за їх використанням, ефективній взаємодії Коледжу з державними органами та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, суспільно-політичними організаціями та суб'єктами господарської діяльності в інтересах розвитку та підвищення якості освітньої діяльності і конкурентоспроможності Коледжу, здійснює громадський контроль за його діяльністю тощо.

4.27.3. Члени наглядової ради Коледжу мають право:

брати участь у роботі Загальних зборів Коледжу з правом дорадчого голосу;

брати участь у визначенні стратегії розвитку Коледжу та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність Коледжу та його директора;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету Коледжу і вносити відповідні рекомендації та пропозиції, що є обов'язковими для розгляду директором Коледжу;

вносити Міністерству освіти і науки України подання про заохочення або відкликання директора Коледжу з підстав відповідно до законодавства України;

здійснювати інші права, визначені установчими документами Коледжу.

4.27.4. Наглядова рада Коледжу має право вносити Загальним зборам трудового колективу подання про відкликання директора Коледжу з підстав, передбачених законодавством, статутом Коледжу, контрактом.

4.27.5. До складу наглядової ради Коледжу не можуть входити здобувачі вищої освіти та працівники Коледжу.

4.28. Діяльність Брацлавської філії Вінницького транспортного коледжу визначається «Положенням про Брацлавську філію Вінницького транспортного коледжу» затвердженим Педагогічною радою Коледжу.

 1. ОРГАНИ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

5.1. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу є Загальні збори трудового колективу, включаючи виборних представників із числа осіб, які навчаються в Коледжі. Загальні збори трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік. Учасниками загальних зборів є всі категорії працівників Коледжу та представники осіб, які навчаються у Коледжі. При цьому не менш як 75 відсотків загальної чисельності трудового колективу повинні складати  педагогічні працівники, які працюють у Коледжі на постійній основі, і не менш як 15 відсотків виборні представники з числа студентів Коледжу, які обираються студентами Коледжу шляхом прямих таємних виборів.

Рішення Загальних зборів приймається простою більшістю голосів за присутності двох третин членів трудового колективу.

5.2. Загальні збори трудового колективу Коледжу:

приймають за поданням Педагогічної ради Коледжу Статут Коледжу чи зміни (доповнення) до нього;

заслуховують щороку звіт директора Коледжу та оцінюють його діяльність;

обирають комісію з трудових спорів відповідно до законодавства про працю;

розглядають за обґрунтованим поданням Педагогічної ради Коледжу питання про дострокове припинення повноважень директора Коледжу;

затверджують правила внутрішнього розпорядку Коледжу і колективний договір;

розглядають інші питання діяльності Коледжу відповідно до законодавства України, цього Статуту та колективного договору.

5.3. Загальні збори трудового колективу скликаються спільним рішенням директора Коледжу та профспілкового комітету Коледжу.

Загальні збори трудового колективу вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше двох третин Загальної кількості членів трудового колективу.

5.4. У Коледжі діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною частиною громадського самоврядування.

5.5. Структура, система органів студентського самоврядування та питання, що належать до їх компетенції, порядок обрання голови студентського самоврядування, його заступника, а також обсяг їх повноважень, прав і обов’язків визначаються законодавством та Положенням про студентське самоврядування Коледжу, що затверджується Загальними зборами студентів.

5.6. Студентське самоврядування діє на рівні групи, відділення та Коледжу. Представницькі, виконавчі та контрольно-ревізійні органи студентського самоврядування обираються строком на один рік.

Орган студентського самоврядування Коледжу очолює особа з числа студентів Коледжу. Голова студентського самоврядування та його заступник можуть перебувати на посаді не більш як два строки.

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються  нормативними документами відповідно до законодавства України.

5.7. Директор Коледжу забезпечує належні умови для діяльності органів студентського самоврядування.

Адміністрація Коледжу не має права втручатися в діяльність органу студентського самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством України.

 

 1. ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

6.1. Освітній процес в Коледжі організовується та здійснюється відповідно до законодавства України.

6.2. Головною метою освітнього процесу в Коледжі є досягнення високого рівня підготовки фахівців, які відповідають сучасним потребам розвитку економіки і стандартам освіти.

6.3. Коледж забезпечує навчання за денною та заочною формою за спеціальностями, що визначаються ліцензією на провадження освітньої діяльності у межах строку навчання за певною освітньою програмою.

Освітній процес проводиться відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в Коледжі, яке затверджуються Педагогічною радою Коледжу відповідно до законодавства України.

6.4. Освітній процес у Коледжі проводиться державною мовою. З метою створення умов для міжнародної мобільності Коледж має право прийняти рішення про викладання однієї чи кількох дисциплін англійською та/або іншими іноземними мовами, забезпечивши при цьому знання здобувачами освіти відповідної дисципліни державною мовою.

6.5. Коледж на підставі освітньої програми за кожним напрямом підготовки (спеціальністю) розробляє навчальні плани, які визначають перелік та обсяг навчальних дисциплін у кредитах ЄКТС, послідовність вивчення дисциплін, форми проведення навчальних занять та їх обсяг, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю. Для конкретизації планування освітнього процесу на кожний навчальний рік складається навчальний план, що затверджується директором Коледжу.

6.6. Система якості освіти, що діє в Коледжі, передбачає здійснення таких процедур і заходів:

удосконалення планування освітньої діяльності - затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм, стандартів освіти;

удосконалення заходів діагностування якості навчання;

підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;

посилення кадрового потенціалу Коледжу;

забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;

розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

забезпечення публічності інформації про діяльність Коледжу;

участь Коледжу в національних та міжнародних рейтингових дослідженнях діяльності закладів освіти.

6.7. Нормативний термін навчання за освітньо-професійною програмою підготовки встановлюється відповідно до стандартів освіти.

6.8. Навчально-методичне забезпечення здійснюється Міністерством освіти і науки України та Коледжем.

 

 

 

VII. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. Коледж може здійснювати міжнародне співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з закладами вищої освіти, установами та підприємствами іноземних держав, міжнародними організаціями, фондами, укладати певні договори відповідно до законодавства України.

7.2. Основними напрямами міжнародного співробітництва Коледжу є:

участь у програмах двостороннього та багатостороннього міждержавного обміну студентами, педагогічними працівниками;

проведення спільних наукових досліджень;

організація міжнародних конференцій, симпозіумів, конгресів та інших заходів;

участь у міжнародних освітніх програмах;

спільна видавнича діяльність;

надання послуг, пов’язаних із здобуттям освіти, іноземним громадянам в Україні;

створення спільних освітніх і наукових програм з іноземними закладами вищої освіти, науковими установами, організаціями;

відрядження за кордон педагогічних працівників Коледжу для педагогічної роботи відповідно до міжнародних договорів України, а також договорів між такими закладами вищої освіти та іноземними партнерами;

залучення педагогічних працівників іноземних закладів вищої освіти для участі в педагогічній роботі в Коледжі;

направлення осіб, які навчаються у Коледжі, на навчання у закордонних закладах вищої освіти;

інші напрями та форми, не заборонені законодавством України.

VIII. МАЙНО ТА КОШТИ КОЛЕДЖУ

8.1. Матеріально-технічна база Коледжу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності.

Відповідно до законодавства України та з урахуванням організаційно-правової форми Коледжу з метою забезпечення його статутної діяльності Міністерством освіти і науки України закріплюються на основі права господарського відання будівлі, споруди, майнові комплекси, комунікації, обладнання, транспортні засоби та інше майно.

8.2. Землекористування та реалізація прав власника земельних ділянок, у тому числі набуття відповідних прав на землю, здійснюються Коледжем відповідно до Земельного кодексу України.

8.3. Майно закріплюється за Коледжем на праві господарського відання і не може бути предметом застави, а також не підлягає вилученню або передачі у власність юридичним і фізичним особам без згоди Міністерства освіти і науки України та Загальних зборів трудового колективу Коледжу, крім випадків, передбачених законодавством України.

8.4. Власні надходження Коледжу, отримані від плати за послуги, що надаються згідно з освітньою, навчально-виробничою діяльністю, благодійні внески та гранти відповідно до рішення, прийнятого Педагогічною радою Коледжу, зараховуються на спеціальні реєстраційні рахунки, відкриті в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або на поточні та вкладні рахунки установ державних банків. Зазначені доходи, а також відсотки, отримані від розміщення коштів Коледжу на вкладних рахунках в установах державних банків, включаються до кошторису Коледжу і можуть використовуватися на придбання майна і його використання, капітальне будівництво та ремонт приміщень, поліпшення матеріально-технічного, навчально-лабораторного, навчально-методичного забезпечення освітнього процесу тощо в межах статутної діяльності Коледжу.

8.5. Передача в оренду Коледжем закріплених за ним на праві господарського відання об’єктів власності здійснюється без права їх викупу відповідно до законодавства України.

8.6. Земельні ділянки передаються Коледжу у постійне користування в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.

8.7. Коледж у порядку, визначеному законодавством України та відповідно до Статуту має право:

власності на об’єкти інтелектуальної власності, створені за власні кошти або кошти державного чи місцевого бюджетів;

засновувати сталий фонд Коледжу та розпоряджатися доходами від його використання відповідно до умов функціонування сталого фонду, а також отримувати майно, кошти і матеріальні цінності, зокрема будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби від державних органів, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб, у тому числі як благодійну допомогу;

проводити фінансово-господарську діяльність в Україні та за кордоном;

використовувати майно, закріплене за ним на праві господарського відання, у тому числі для провадження господарської діяльності, передавати його в оренду та в користування відповідно до законодавства України;

створювати власні або використовувати за договором інші матеріально-технічні бази для провадження освітньої, наукової, інноваційної або господарської діяльності;

створювати та розвивати власну базу соціально-побутових об’єктів, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурно-мистецьких структурних підрозділів;

здійснювати капітальне будівництво, реконструкцію, проводити капітальний і поточний ремонт основних фондів;

спрямовувати кошти на соціальну підтримку педагогічних та інших працівників Коледжу та осіб, які навчаються у Коледжі;

відкривати поточні та депозитні рахунки у національній та іноземній валютах відповідно до законодавства України, користуватися банківськими кредитами без урахування обмежень на право здійснення запозичень, установлених статтею 16 та пунктом 27 частини першої статті 116 Бюджетного кодексу України;

брати участь у формуванні статутного капіталу, інноваційних структур і утворених за участю закладів вищої освіти малих підприємств, що розробляють і впроваджують інноваційну продукцію, шляхом внесення до них нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності);

засновувати заклади освіти, установи;

засновувати підприємства для провадження інноваційної та/або виробничої діяльності;

здійснювати перекази в іноземній валюті внесків за колективне членство у міжнародних освітніх і наукових асоціаціях, а також за передплату на іноземні наукові видання та доступ до світових інформаційних мереж та баз даних;

шляхом внесення нематеріальних активів (майнових прав на об’єкти права інтелектуальної власності) брати участь у формуванні статутного капіталу інноваційних структур різних типів (наукових, технологічних парків, бізнес-інкубаторів тощо).

8.8. Фінансування Коледжу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством України, з дотриманням принципів цільового та ефективного використання коштів, публічності та прозорості в прийнятті рішень.

Фінансування Коледжу складається із:

загального фонду на підготовку фахівців у межах державного замовлення;

спеціального фонду, який формується за рахунок коштів, одержаних за надання платних освітніх та інших послуг відповідно до укладених договорів (угод, контрактів) з юридичними і фізичними особами; за виконання робіт, послуг; від реалізації продукції; від надання в оренду приміщень, споруд, обладнання тощо;

добровільних грошових внесків, матеріальних цінностей, одержаних від підприємств, установ, організацій та фізичних осіб;

інших не заборонених законодавством надходжень.

До кошторису Коледжу обов’язково включаються витрати, пов’язані з розвитком матеріально-технічної і лабораторної бази, із забезпеченням ліцензованими програмними продуктами для здійснення освітньої діяльності, а також із проходженням виробничих і переддипломних практик здобувачами вищої освіти.

8.9. Доходи використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Коледжу, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених установчими документами.

8.10. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) їх частини серед засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску),  членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

8.11. Коледж розпоряджається коштами, отриманими від статутної діяльності,  згідно із затвердженим Департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації кошторисом.

8.12. Коледж утворений та зареєстрований в порядку, визначеному законодавством України.

8.13. Кошти, отримані Коледжем як плата за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або за надання освітніх та інших послуг, не можуть бути вилучені в дохід державного або місцевого бюджетів.

 1. ПОРЯДОК ЗВІТНОСТІ, КОНТРОЛЮ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ТА ІНШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Коледж, як заклад вищої освіти державної форми власності, відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Указу Президента України «Про Положення про Державну казначейську службу України», інших нормативно-правових актів самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський та фінансовий облік роботи, веде статистичну звітність, складає форми місячної, квартальної та річної звітності і  відповідно до затверджених вимог подає їх до Міністерства освіти і науки України або (та) департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації, органів Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики України, Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування України.

9.2. Аудит діяльності Коледжу здійснюється згідно із законодавством України.

9.3. Державний контроль за дотриманням Коледжем законодавства у сфері освіти і науки та стандартів освітньої діяльності здійснює Міністерство освіти і науки України.

9.4. Директор Коледжу та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за достовірність бухгалтерської і статистичної звітності відповідно до законодавства. Громадський контроль здійснюється громадськими організаціями на принципах відкритості і прозорості.

 

 

 1. КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

10.1. Освітній процес Коледжу базується на концептуальних засадах Національної доктрини розвитку освіти, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту».

Концепція освітнього процесу Коледжу розробляється строком на п’ять років, розглядається Педагогічною радою Коледжу та затверджується директором Коледжу.

10.2. У концепції визначається головна мета, освітня система Коледжу, що модернізується з урахуванням принципів гуманізації, демократизації, неперервності, практичності, адаптивності. Передбачається перегляд змісту освіти з урахуванням нових державних, галузевих та інших стандартів вищої освіти, розробка нових освітньо-професійних програм та програм навчальних дисциплін.

10.3. З урахуванням потреб галузей економіки планується відкриття нових перспективних спеціальностей і спеціалізацій, розвиток дистанційної форми навчання.

10.4. Коледж розвиває співробітництво з провідними закладами вищої освіти України та іноземних держав.

10.5. Національно-патріотичне, морально-правове та фізичне виховання є невід’ємними складовими освіти і здійснюються впродовж усього процесу навчання молоді. Коледж забезпечує розвиток масового спорту як важливої складової виховання молоді.

10.6. Забезпечення високої якості освіти та професійної мобільності випускників Коледжу на ринку праці здійснюється шляхом інтеграції закладів освіти різних рівнів акредитації, наукових установ та підприємств.

10.7. Для підтримки педагогічних працівників Коледжу, підвищення їх відповідальності за якість професійної діяльності вживаються заходи щодо можливості оволодіння сучасними інформаційними технологіями, вивчення іноземних мов та досвіду зарубіжних країн.

 1. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ КОЛЕДЖУ

 

11.1. Зміни та доповнення до Статуту Коледжу, приймаються рішенням Загальних зборів трудового колективу та затверджуються Міністерством освіти і науки України.

11.2. Зміни та доповнення до Статуту Коледжу оформляються шляхом викладення його у новій редакції.

11.3. Статут Коледжу набирає чинності з дня його реєстрації відповідно до законодавства України.

 

XІІ. ПОРЯДОК РЕОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЛІКВІДАЦІЇ КОЛЕДЖУ

 

12.1. Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, перетворення) Коледжу здійснюються в порядку,  встановленому законодавством України.

12.2. У разі припинення юридичної особи, в результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення активи Коледжу передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

12.3. Ліквідація Коледжу здійснюється ліквідаційною комісією, яка утворюється Міністерством освіти і науки України. До складу ліквідаційної комісії входять представники Міністерства освіти і науки України та Коледжу, місцевих органів виконавчої влади. Порядок проведення ліквідації Коледжу, а також строк для заявлення кредиторами своїх вимог до Коледжу визначається Міністерством освіти і науки України.

12.4. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Коледжем. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс Коледжу і подає його до Міністерства освіти і науки України. Кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з Коледжем, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.

12.5. Коледж вважається таким, що припинив свою діяльність з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

12.6. Під час реорганізації та ліквідації Коледжу працівникам, які вивільняються, та особам, які здобувають освіту в ньому, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до законодавства України.

Директор коледжу                                                                 М. В. Фаліштинський

Прошито і пронумеровано та скріплено печаткою 23 арк.  (двадцять три аркуші).

Директор коледжу                                  М.В. Фаліштинський

Прошито і пронумеровано та скріплено печаткою 23 арк.  (двадцять три аркуші).

Директор коледжу                                  М.В. Фаліштинський

Прошито і пронумеровано та скріплено печаткою 23 арк.  (двадцять три аркуші).

Директор коледжу                                  М.В. Фаліштинський