1. ЗМІНИ ДО ПРАВИЛ

1

І. Загальні положення

 

 1. Проведення освітньої діяльності у закладі фахової передвищої освіти Вінницькому транспортному фаховому коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України, що розміщена на офіційному сайті Міністерства.

Правила прийому розроблені (далі - Приймальна комісія)  відповідно  до Умов прийому затверджених Наказ Міністерства освіти і науки України ЗО жовтня 2019 року № 1350, зареєстрованих в Міністерстві  юстиції України  17 січня 2020 року за № 49/34332

 1. Прийом до Вінницького транспортного фахового коледжу для здобуття фахового молодшого бакалавра здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV Правил прийому.
 2. Організацію прийому вступників до Вінницького транспортного  фахового коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директором Вінницького транспортного фахового коледжу. Головою приймальної комісії призначається директор Вінницького транспортного фахового коледжу. Приймальна комісія діє згідно з положенням про Приймальну комісію Вінницького транспортного фахового коледжу, затвердженим педагогічною радою Вінницького транспортного фахового коледжу відповідно до Положення  про  приймальну  комісію  вищого навчального закладу, затвердженого наказом Міністерства  освіти  і  науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1353/27798.  Положення про Приймальну комісію Вінницького транспортного фахового коледжу оприлюднюється на веб-сайті (веб-сторінці).

Директор Вінницького транспортного фахового коледжу забезпечує дотримання законодавства України, Правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

Рішення Приймальної комісії,  прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директора Вінницького транспортного фахового коледжу.

Усі питання, пов'язані  з прийомом до Вінницького транспортного  фахового коледжу, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті (веб-сторінці) Вінницького транспортного фахового коледжу в день їх прийняття  або не  пізніше наступного дня після їх прийняття.

II. Визначення термінів

 1. У цих Правилах терміни вживаються у таких значеннях:

2

 

вступне випробування - оцінювання підготовленості  вступника  до здобуття фахового молодшого бакалавра, що проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту, співбесіди з конкурсного предмета (предметів), творчого конкурсу, фахового випробування тощо;

вступний іспит - форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника;

вступник - особа, яка подала заяву про допуск до участі в конкурсному відборі на певну конкурсну пропозицію для здобуття фахового молодшого бакалавра;

квота-1 - визначена частина загального  обсягу  бюджетних  місць,  яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів, крім осіб, які мають право на квоту - 2;

квота-2 - визначена частина загального обсягу бюджетних місць в уповноважених закладах освіти, яка може бути використана для прийому вступників, що мають право на вступ на основі вступних іспитів відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого у Міністерстві юстиції  України  31  травня  2016 року за № 795/28925 (далі - наказ № 560) та до Порядку прийому для здобуття вищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21 червня 2016 року № 697, зареєстрованого у Міністерстві  юстиції  України  01  липня  2016 року за № 907/29037 (далі - наказ № 697);

конкурсний бал - комплексна оцінка досягнень вступника, до якої входять результати вступних випробувань та інші показники, що обраховується (з точністю до 0,001) відповідно до Правил прийому;

конкурсний відбір - процедура відбору вступників на конкурсні пропозиції на основі конкурсних балів для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра відповідно до Правил прийому (незалежно від форми власності закладу освіти  та джерел фінансування навчання);

конкурсний  предмет - навчальний  предмет, рівень  навчальних досягнень  з якого враховується під час проведення конкурсного відбору на навчання для здобуття фахового молодшого бакалавра;

небюджетна конкурсна пропозиція - конкурсна пропозиція, на яку не надаються місця для навчання за регіональним замовленням;

 

основна конкурсна пропозиція (основний  конкурс)  -  конкурсна пропозиція визначеною кількістю місць для навчання за регіональним замовленням (загальний обсяг регіонального замовлення);

право на зарахування за квотами - право вступника, щодо зарахування на навчання до закладу  фахової передвищої освіти за квотою-1, квотою-2, що реалізується відповідно до Правил прийому;

рейтинговий список вступників - список вступників за черговістю зарахування на навчання на конкурсну пропозицію,  що  формується  відповідно до цих Умов та Правил прийому;

співбесіда - форма вступного випробування, яка передбачає  перевірку  рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета (предметів), за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до зарахування.

технічна помилка - помилка, допущена уповноваженою особою приймальної комісії з питань прийняття та розгляду заяв під час внесення даних вступника або заяви до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку.

фахове випробування - форма вступного випробування для  вступу на  основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, яка  передбачає перевірку здатності до опанування освітньо-професійної програми освітньо- професійного ступеня фахового молодшого бакалавра  на  основі  здобутих раніше компетентностей.

 1. Термін «ваучер» вживається у значенні, наведеному в Законі України

«Про зайнятість населення».  Інші  терміни  вживаються у значеннях,  наведених  у Законах України «Про фахову передвищу освіту» та «Про освіту».

III.     Прийом на навчання для здобуття фахового молодшого бакалавра

 1. На навчання для здобуття фахового молодшого бакалавра приймаються:

особи, які здобули базову загальну середню освіту, - для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої  програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

особи,  які здобули  повну загальну середню освіту;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника.

особи, які здобули освітньо - кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста;

особи, які здобули вищу освіту.

 

Для здобуття фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо- кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

 1. Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи,  які  здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий (третій) курс або на перший курс (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси (перший курс, у тому числі зі скороченим строком навчання)

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття за індивідуальною програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю у будь-якому закладі фахової передвищої освіти.

 1. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року №

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, які

самостійно формує заклад освіти, що здійснює підготовку за освітньо- професійним ступенем фахового молодшого бакалавра.

 1. Особливості прийому до закладів освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, визначаються наказом №

IV.     Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня

фахового молодшого бакалавра

 

 1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

за рахунок видатків місцевих бюджетів у комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових пільгових державних кредитів для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється відповідно до Порядку пільгового кредитування для  здобуття професійно-технічної та вищої освіти,  затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673;

за ваучерами;

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту).

5

 

 1. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо- професійно ступень фахового молодшого бакалавра в Вінницькому транспортному фаховому коледжі на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої  освіти, якщо вони  не  здобули фахову передвищу  освіту або освітньо - кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж семи попередніх  років  за  кошти  державного  або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту  за  кошти  державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

 1. Іноземці та особи без громадянства,  які  постійно  проживають  в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття фахового молодшого бакалавра нарівні з громадянами України за кошти державного або місцевого бюджету.
 2. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за денною, дуальною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та  фізичною або юридичною особою, а саме:

пільговий довгостроковий кредит для здобуття фахової передвищої освіти

 • студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа  до закінчення ними відповідно державного або комунального професійно- технічного закладу або закладу фахової передвищої освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років.

Особи, які навчаються в закладах, що надають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо- професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету.

V.    Обсяги прийому та обсяги регіонального замовлення

 

 1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на другий та наступні курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг при зарахуванні для здобуття освітньо- професійного ступеня фахового молодшого  бакалавра  за  кожною  спеціальністю обліковується за календарний рік, який триває з 01 січня по 31 грудня.

 

 1. Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності та форми навчання, за якими воно сформоване Вінницькою обласною державною адміністрацією (регіональним замовником). Вінницька обласна державна адміністрація здійснює розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій - у разі необхідності), форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо - професійного  ступеня  фахового молодшого  бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності,  спеціалізації) заклади освіти здійснюють самостійно.

Прийом на навчання за регіональним замовленням здійснюють заклади освіти, які здобули ліцензію на  підготовку здобувачів  фахової  передвищої освіти за освітньо - професійним ступенем фахового молодшого бакалавра за відповідною спеціальністю, отриману не пізніше 29 лютого 2020 року, за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 15 червня 2020 року.

 1. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається Вінницьким транспортним фаховим коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного  виконання регіонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

 1. Загальний обсяг бюджетних місць для  основних  конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, квоти-2, для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу.

VI.     Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:
 • прийом заяв та документів,  визначених  розділом VII  цих Умов,

починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18.00 год.;

 • вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться від  14 липня до 21 липня; творчі конкурси можуть  проводитись  відповідно до переліку спеціальностей, прийом на навчання до закладів фахової передвищої освіти за якими здійснюється на основі базової або повної загальної середньої освіти з урахуванням рівня творчих та/або фізичних здібностей вступників (додаток 1); творчі конкурси можуть проводитись у два тури, кожен з яких

 

може оцінюватись окремо;

 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотами-1 та квотами-2), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та оприлюднюється не  пізніше  12.00 год. 23 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають

виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення, визначені пунктом 1 розділу X цих Умов, до 12.00 год. 27 липня;

 • зарахування вступників відбувається:

за регіональним замовленням - не пізніше 18.00 год. 29 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 31 липня, додаткове зарахування не пізніше 31 серпня;

 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Умов прийому), проводиться не пізніше 06 серпня.
 1. Д л я вступ н и к ів на основі п о в н о ї зага л ь н о ї с е р е д н ь о ї освіти, на основі дип лом у к вал іф ік о ван о го р о б іт н и к а за д е н н о ю або д у а л ь н о ю ф о р м о ю здобуття освіти,:
 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження

необхідних документів розпочинається 01 липня;

 • медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться до 09 липня;
 • прийом заяв та документів розпочинається 13 липня;
 • прийом заяв та документів закінчується:
  • 18.00 год. 22 липня - для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів та творчих конкурсів;
  • 18.00 год. 01 серпня - для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;
 • вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 23 до 28 липня;
 • співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;
 • списки осіб, рекомендованих до зарахування  за  результатами співбесіди та за квотами-2, з повідомленням про отримання чи  неотримання  ними права на здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фаховий молодший бакалавр за регіональним замовленням оприлюднюються  не  пізніше  12.00  год. З серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення  до  18.00  год.  04  серпня,  а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за регіональним замовленням відбувається не пізніше 12.00 год. 05 серпня. Зараховані особи впродовж 05 серпня виключаються з конкурсу на інші місця регіонального замовлення;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів

8

 

зовнішнього незалежного оцінювання, творчих  конкурсів  та  вступних  іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового  молодшого   бакалавра  за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00год. 03 серпня;

 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 год. 07 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за регіональним замовленням - не пізніше 12.00 год. 08 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб - не пізніше 12.00 год. 17 серпня (додаткове зарахування на вільні місця  за  кошти  фізичних та  юридичних осіб не пізніше 30 вересня);

 • переведення на вакантні місця регіонального замовлення за рахунок

цільових пільгових державних кредитів осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти , проводиться не пізніше 20 серпня.

 1. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за іншими (крім денної та дуальної) формами здобуття освіти строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та  зарахування  на  навчання за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб визначаються Правилами прийому. При цьому прийом документів починається не раніше ніж 13 липня, тривалість кожної сесії прийому документів становить не більше ніж 30 днів, зарахування проводиться не пізніше ніж через  15  днів  після  завершення чергової сесії прийому заяв та документів, протягом яких проводиться конкурсний відбір, але не пізніше ніж 30 листопада 2020 року. Реєстрація та робота електронних кабінетів вступників закінчується 30 серпня.
 2. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників строки прийому заяв та документів з 25 серпня до 23 вересня 2020 року. Вступний та фаховий іспит проводяться з 24 вересня до 28  вересня  2020  року.  Зарахування вступників відбувається за кошти фізичних або юридичних осіб -  30  вересня 2020 року (при цьому зарахування на місця регіонального замовлення закінчується не пізніше 15 вересня,  крім  випадків,  визначених  розділом  XV  цих Умов).

VII.      Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до Вінницького транспортного фахового коледжу

 1. Вступники для здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків; тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з  конкурсних предметів або                   квотою-1, квотою-2 відповідно до Правил прийому;

 

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім'я, по батькові, даті народження, стать, громадянство)та у відповідному документі про здобуття повної загальної (профільнох) середньої освіти та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати  електронний  кабінет або  подати  заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії Вінницького транспортного коледжу.

Вступники, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, можуть подавати заяви в електронній формі з  наступним  поданням  документів,  що підтверджують право на вступ за співбесідою або квото-1,квотою-2 які мають  бути подані в строки прийому заяв, відповідно до Правил прийому

 1. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.
 2. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення

електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Вінницького транспортного коледжу згідно з чинним законодавством.

Вінницький транспортний коледж створює консультаційні центри при приймальних комісіях для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру Вінницького транспортного коледжу з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про  повну загальну (профільну) середню освіту.

 1. Заяву в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Вінницького транспортного фахового коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.
 2. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо - професійної програми) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь в конкурсі на місця державного та регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця  за  кошти  фізичних  та  юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за державним або регіональним замовленням»;

«Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти  фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення».

10

 

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб, які повідомлені про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення».

 1. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 травня 2020 року);

військово-облікових документів;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до

нього;

сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за

співбесідою, на участь у конкурсі за результатами  вступних іспитів або квотою- 1, квотою-2 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій  території  України або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи  державної  влади  тимчасово  не здійснюють свої повноваження, або переселилися з неї після 01 січня 2020 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом

№ 560 та наказом №697 відповідно.

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства

«Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі  без  подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень. Ця довідка дійсна впродовж чотирьох місяців і повинна бути замінена  на  відповідний  документ про освіту та додаток до нього.

 1. До заяви, поданої в паперовій формі вступник додає: копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників

на основі повної загальної середньої освіти);

шість кольорових фотокарток розміром 3 x 4 см.

чотири копії довідки про присвоєння ідентифікаційного коду; довідка про склад сім'ї;

медична довідка за формою 086-0.

 

Вступники, які проходять творчі конкурси,  допускаються  до  участі  в  них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється  14  років  після  01  травня  2020  року), та екзаменаційного листка з фотокарткою.

Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

 1. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів або квотою-1,квотою-2 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені Правил прийому або відповідно до них терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі квотою-1,квотою -2, унеможливлюють їх реалізацію.
 2. Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за  кошти  фізичних,  юридичних осіб  на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування  на місця державного замовлення,  передбачених у  пункті 1 розділу XI Правил прийому. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.
 3. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Вінницького транспортного фахового коледжу, до якого вони подаються. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.
 4. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за квотою-1,квотою-2 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності),  затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа  про освіту до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього  бала документа  про  освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

 1. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на

 

навчання до Вінницького транспортного фахового коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви  в ЄДЕБО або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня  після  завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті закладу освіти на  підставі даних,  внесених  до ЄДЕБО.

 1. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною

ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1, квотою-2, фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

 1. Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована Вінницьким транспортним фаховим коледжем на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів  на  навчання  за  умови  допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну  помилку,  сформованим  в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право  до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурсу у закладах освіти.

 1. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі - Документ), обов'язковою  є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015  року №  504   «Деякі питання  визнання  в Україні      іноземних єдокументів про  освіту»,  зареєстрованого  в Міністерстві юстиції України  27 травня 2015 року за №614/27059.
 2. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до  01  вересня 2018 року, обов’язковим є подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу   духовну   освіту  або   рішення              вченої  ради  закладу                вищої  освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо- кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними              закладами,            затвердженого   постановою   Кабінету   Міністрів України від 19 серпня 2015 року №

 

Вступники на дуальну форму здобуття освіти подають копію трудового договору про працевлаштування з  метою  здобуття  фахової  передвищої освіти за дуальною формою.

VIII.       Конкурсний відбір, його організація та проведення

 1. Конкурсний відбір для здобуття фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти - у формі вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти - у формі зовнішнього незалежного оцінювання вступних іспитів або співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках. У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та  2020  років:

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника - у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту  з української мови та фахових вступних випробувань;

 1. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Правил прийому.
 2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (диктант) (перший предмет) математика (за тестовими технологіями) (другий предмет) для спеціальностей 02 Транспортні технології, 192 Будівництво та цивільна інженерія, 133 Галузеве машинобудування, 273 Залізничний транспорт, 205 Лісове господарство, 076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 072  Фінанси  банківська справа та страхування,  071  Облік і оподаткування.

Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (диктант) (перший предмет) та конкурсу фізичних здібностей (другий предмет) для спеціальності 261 Пожежна безпека (Додаток 1).

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної (профільної) середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання або результати вступних іспитів з Української мови та літератури (перший предмет) Математика, або Історії України або  Фізика (другий предмет) для спеціальностей 192  Будівництво  та  цивільна  інженерія, 133 Галузеве машинобудування, 273 Залізничний транспорт; для спеціальності

275 Транспортні технології - з Української мови  та  літератури  (перший предмет)  Математика,   або   Фізика   або   Географія   (другий   предмет),      для

 

спеціальності 205 Лісове господарство - з Української мови та літератури (перший предмет) Математика або Історія  України або Біологія (другий предмет); для спеціальності 261 Пожежна безпека - з Української мови та літератури (перший предмет) та конкурс фізичних здібностей у встановлених Правилами прийому випадках (Додаток 1), для спеціальностей 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 072 Фінанси  банківська справа та страхування, 071 Облік і оподаткування - з Української мови та літератури (перший предмет) Математика, або Географія, або Історія України (другий предмет)

 1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають для здобуття фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з української мови та фахового вступного випробування.
 2. Конкурсний бал (КБ) розраховується:
 • для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

КБ = ПІ  + П 2  + А + ОУ,

де ПІ - оцінка вступного іспиту з першого предмета;

П2 - оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета;

А - середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою у шкалу 100-200 (додаток 2);

ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів Вінницького транспортного фахового коледжу у рік вступу до нього за шкалою від 10 до 50 балів.

Оцінки вступних іспитів виставляються шкалою 100-200.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року  з  базових  предметів,  призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів

 • членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальна комісія отримує з ЄДЕБО.
 • Для вступу на основі повної загальної (профільної) середньої освіти за формулою:

КБ = ПІ  + П 2  + А  + ОУ,

де ПІ  - оцінка зовнішнього  незалежного  оцінювання або  вступного  іспиту з першого предмета;

П2 - оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або

творчого конкурсу з другого предмета;

А - середній бал документа про повну  загальну (профільну)  середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала;

 

ОУ - бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу  освіти  для  вступу до нього за шкалою від 0 до 50 балів.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Результати вступних іспитів та творчих конкурсів для вступників на основі повної загальної середньої освіти оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року  з  базових  предметів,  призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу - захисту  науково-дослідницьких  робіт  учнів - членів Малої академії наук України 2020 року останній доданок встановлюється рівним 50, а якщо  КБ  вступника  при  цьому  перевищує 650, -  він встановлюється таким, що дорівнює 650. Інформацію про них приймальні комісії отримують з ЄДЕБО.

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули базову та повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт шляхом його множення на їх добуток. СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі  без реєстрації, не застосовується.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі,  затверджує його своїм рішенням і  вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Остаточно конкурсний бал множиться на коефіцієнт 1,05 для осіб, які мають право на першочергове зарахування до медичних, педагогічних і мистецьких закладів освіти. Якщо після цього  конкурсний бал  перевищує 650, він встановлюється таким, що дорівнює 650 (у разі  проведення  творчих конкурсів у два тури - 850);

 • Для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника за формулою:

КБ = ПІ  + П 2 +ОУ,

де ПІ - оцінка вступного іспиту з української  мови або оцінка зовнішнього незалежного оцінювання з української мови  та  літератури  (в частині оцінки державної підсумкової атестації з української мови) на підставі сертифікату зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019, 2020 року ;  П2 - оцінка фахового вступного випробування;

ОУ    -     бал     призерам   III    етапу Всеукраїнських      конкурсів   фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професій. Оцінки вступних іспитів виставляються за 100- 200 бальною шкалою. Призерам (особам, нагородженим дипломами І - III ступенів) III етапу Всеукраїнських     конкурсів                 фахової майстерності   серед учнів                     закладів

іб

 

професійної (професійно-технічної) освіти з професій 2020  року  останній доданок встановлюється рівним 100.

 1. Оцінки з документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «З» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об'єктивних причин додатка до документа про базову або повну загальну (профільну) середню освіту  його  середній  бал  за  12-бальною  шкалою вважається таким, що дорівнює
 2. У разі відсутності з о б ’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень)  його  середній  бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.
 3. До участі у конкурсі вступник допускається у випадку, якщо склав вступний іспит не нижче 100 балів.
 4. Вінницький транспортний фаховий коледж у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів  з  вступних  випробувань, з якими вступник  допускається  до  участі  у  конкурсі згідно додач ку №3

Вступники, які отримали  оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одному з іспитів, не допускаються до участі у наступній сесії вступного іспиту та конкурсному відборі на навчання.

 1. Програми вступних іспитів та  співбесід  затверджує голова приймальної комісії Вінницького транспортного фахового коледжу  не  пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної  загальної  середньої освіти проводяться за програмами зовніш нього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

 1. Програми творчих конкурсів  розробляються  і  затверджуються головою приймальної комісії Вінницького транспортного фахового коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що  виходять  за  межі   зазначених програм.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовніш нього незалежного оцінювання на основі  повної загальної середньої освіти.

1Ірограми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов'язково оприлюднюються на вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти.  У  програмах  мають  міститися  критерії  оцінювання   підготовленості ВСІ ) іти к ів .

 1. Особи, які без поважних причин не з ’явилися на вступні випробування

\ визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в

 

наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

 1. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені Вінницьким транспортним фаховим коледжем, розглядає апеляційна комісія Вінницького транспортного фахового коледжу, склад та порядок роботи якої затверджується наказом директора Вінницького транспортного фахового коледжу.
 2. Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до ЄДЕБО. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальні комісії після відповідного повідомлення ЄДЕБО вносять відповідні зміни в документацію, перераховують конкурсний бал.
 3. Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну  пропозицію  можуть  бути зараховані для участі в конкурсному відборі на  іншу  конкурсну пропозицію у Вінницькому транспортному фаховому коледжі.

IX.     Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого

бакалавра

 1. Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття фахової передвищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за квотою-1, квотою-2. Спеціальними умовами на здобуття фахової передвищої освіти за регіональним замовленням є можливість:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 або квотою-2 на місця регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

 1. Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус  і соціальний  захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право  на  прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

 

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»),

 1. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую

на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»), якщо допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію:

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які  проходять  військову  службу  (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі

оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в зовнішньому незалежному  оцінюванні  через  неможливість  створення особливих (спеціальних) умов  (за умови подання до приймальної комісії Вінницького транспортного коледжу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження  зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня  2016 року за № 1707/29837, що завірений  підписом  секретаря  регламентної  комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

особи, які мають захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України

19

 

від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії закладу вищої освіти одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які  мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого   в   Міністерстві  юстиції  України   27   грудня   2016   року за № 1707/29837, або копії такого документа).

 1. Можуть брати участь у конкурсному відборі в межах квоти-2 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую

на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної  кампанії  на місця регіонального замовлення») та в разі отримання кількості балів за  кожний  з них не менше 120 балів до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи, які проживають на тимчасово окупованій території(які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або пересилилися з неї після 01 січня 2020 року та вступають до закладів освіти у структурі уповноважених закладів освіти, визначених відповідно до наказу №560 ( зокрема усіх закладів вищої освіти у сфері управління МОН,МОЗ,МКМС, розташованих на території Запорізької, Миколаївської, Одеської та Херсонської  областей) та в разі отримання кількості балів за кожний з них не менш 120 балів, до участі в конкурсному відборі допускаються особи які проживають на тимчасово окупованій території(які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або пересилилися з неї після 01 січня 2020 року;

 1. Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та за рахунок цільових пільгових державних кредитів відповідно до пунктів другого-четвертого цього розділу,  і  не були зараховані на місця державного (регіонального)  замовлення,  мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.
 2. Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому                    Правилами       прийому,    якщо           вони     зараховані                    на навчання           за                  іншими        джерелами    фінансування        на                            основну          конкурсну пропозицію:

діти, один з батьків яких загинув (пропав безвісти) у районі проведення антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; бойових дій чи збройних конфліктів або

 

помер внаслідок поранення, контузії чи  каліцтва,  одержаних  у  районі проведення антитерористичній операції,  здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областяху районі проведення антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій  чи  збройних  конфліктів,   а також внаслідок захворювання , одержаного в період  участі  в антитерористичній операції, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях;

діти осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії  чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у Революції Гідності.

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом  безвісно  відсутньою  особою  при  виконанні ним обов’язків військової служби.

 1. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо  вони   зараховані   на   навчання   за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі  внаслідок  Чорнобильської катастрофи  на  променеву  хворобу,  - категорія

1 та особи,  які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з  моменту  аварії до  прийняття постанови  про  відселення, - категорія

2;

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції  Гідності, бойових дій особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно  до  Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи,  батьки яких є шахтарями та мають стаж  підземної роботи  не  менше  ніж  15  років або  які загинули  внаслідок нещасного  випадку на виробництві чи  стали  інвалідами  І або II групи;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня фаховий молодший бакалавра за регіональним замовленням відповідно до пунктів другого-п'ятого цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «Претендую на участь в конкурсі виключно на

21

 

місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця регіонального замовлення»),

 1. Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, а також на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів (пільгових довгострокових кредитів) осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб: особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України

«Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»,  а також  діти, які проживають у населених пунктах на лінії зіткнення;

діти з багатодітних сімей (п'ять і більше дітей)

X.    Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

 1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на першочергове зарахування; вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

 1. Список вступників, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень від більшого до меншого.

за оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти)

Якщо встановлені в третьому-п'ятому абзацах цього пункту додаткові правила не дозволяють визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до ЄДЕБО.

 1. У рейтинговому списку вступників зазначаються: прізвище, ім'я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, квоти-1 або квоти-2, першочергового зарахування;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній рівень, ступінь вищої освіти.

22

 

 1. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті Вінницького транспортного фахового коледжу.
 2. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Вінницького транспортного фахового  коледжу  відповідно до строків, визначених у розділі VI Правил прийому.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

 1. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Вінницького транспортного фахового коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на веб-сайті Вінницького транспортного фахового коледжу,  а також відображається у кабінеті вступника в ЄДЕБО (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

XI.     Реалізація права вступників на обрання місця навчання

 1. Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку,  визначеного в розділі       VI Правил прийому, зобов'язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про  освітній  (освітньо-кваліфікаційний)  рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами та Правилами прийому, до приймальної комісії Вінницького транспортного фахового коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у закладі вищої освіти протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов'язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.
 2. Підставою для зарахування особи на навчання є виконання Правил прийому до Вінницького транспортного фахового коледжу та укладання договору про надання освітніх послуг між Вінницьким транспортним фахового коледжем та вступником(за участю батьків - для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов'язки сторін.
 3. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між Вінницьким транспортним

-.23

 

фаховим коледжем та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

 1. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі VI Правил прийому,  втрачають право  в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією,  крім  випадків,  визначених  у  розділі  XIV Правил прийому.

Особи, які були отримали рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі IV Правил прийому, виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

 1. Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому.

XII.      Коригування списку рекомендованих до зарахування

 1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця державного замовлення, передбачених у пункті 1-2 розділу XI Правил прийому і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.
 2. Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1-3 розділу XI Правил прийому.

Договір про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу  про  зарахування.  У разі, якщо договір не буде укладено протягом двох тижнів з  дати  видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

 1. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.
 2. При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (напрями підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти оригінали документа про освітній (освітньо- кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок цільових пільгових державних кредитів протягом усього строку навчання.

У разі одночасному навчання за кількома спеціальностями (напрями підготовки, спеціалізаціями, освітніми, освітньо-професійними програмами) та формами здобуття освіти за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали

24

 

вищезазначених документів зберігаються в одному із закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього строку  навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

XIII.       Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

 1. Вінницький транспортний фаховий коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до Вінницького транспортного фахового коледжу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 7-9 розділу  VIII  Правил  прийому, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XII Правил прийому.
 2. Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 6 розділу IX Правил прийому, незалежно від конкурсного бала;

особи, які зазначені в пункті 7 розділу IX Правил прийому, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного  бала  (мінімального бала, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 7-10 розділу VIII Правил прийому) не більше ніж на 50 балів ;

особи, які зазначені в пункті 8 розділу IX Правил прийому, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від  прохідного бала не більше ніж на 30 балів;

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5  розділу  X Правил прийому, за спеціальностями, які зазначені в Переліку спеціальностей, яким надається особлива підтримка.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб,  зазначених в абзацах другому - четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У            разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому

цього  пункту,  заклад освіти використовує для  цього  вакантні місця  державного

25

 

замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності  -  інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на  вакантні місця державного замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п'ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного державного замовника.

Невикористані після цього місця регіональнго замовлення вважаються такими, що не розміщені у Вінницькому транспортному фаховому коледжі. Вінницький транспортний  фаховий  коледж  повідомляє  регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості  місць  для  переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту. Вінницький транспортний фаховий коледж надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

XIV.      Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за рахунок цільового пільгового державного кредиту

 1. Накази про зарахування на навчання видається директором

Вінницького транспортного фахового коледжу  на  підставі  рішення  приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті (веб-сторінці) Вінницького транспортного фахового коледжу у вигляді списку  зарахованих  у  строки,  визначені розділом VI Правил прийому.

 1. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з  боку  вступника, визначених пунктом 5 розділу XVII Правил прийому.
 2. Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до Вінницького транспортного фахового коледжу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.
 3. Якщо особа які без поважних причин  не  приступили  до  занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються  із  Вінницького транспортного фахового коледжу, про що видається відповідний наказ.
 4. На звільнені в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу,  місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних

26

 

пропозицій Вінницького транспортного фахового коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому  накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до ЄДЕБО до 18.00 год. 19 вересня.

XV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів вищої освіти України

 1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із

Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про  закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271  «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановами Кабінету  Міністрів України  від 26 лютого 1993 року № 136 «Про навчання іноземних громадян в Україні», від

1 вересня 2013 року №684 «Деякі  питання  набору  для  навчання  іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим  у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №  2004/24536 (у  редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 1 серпня 2017 року № 1167).

 1. Іноземці та особи без громадянства (далі - іноземці) можуть здобувати освітньо-кваліфікаційний ступінь фахового молодшого спеціаліста за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між закладами освіти або закладами вищої освіти, до структури яких входять заклади фахової передвищої освіти.

Прийом іноземців до Вінницького транспортного фахового коледжу на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

 1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Вінницького транспортного фахового коледжу за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Заклад освіти обчислює бали/оцінки вступника на основі документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально необхідне для

27

 

вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх предметів, з яких проводиться вступне випробування.

Зарахування іноземців на навчання здійснюється  за  результатами вступних випробувань з визначених предметів і мови навчання, на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, та з урахуванням балів успішності, що дають право на продовження навчання відповідно до законодавства країни, заклад освіти якої видав документ про здобутий рівень освіти.

 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до закладів освіти України на підставі наказів про зарахування, що  формуються  в ЄДЕБО.
 2. Вимоги Вінницького транспортного фахового коледжу щодо відповідності вступників із числа іноземців, які прибули в Україну з метою навчання, умовам прийому на відповідні рівні освіти, а також строки прийому заяв, проведення вступних випробувань, творчих конкурсів та зарахування зазначаються у правилах прийому та оприлюднюються на веб-сайті (веб- сторінці) навчального закладу освіти.
 3. Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.
 4. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах ступеневої мобільності або для здобуття освіти за узгодженими між українським та іноземним закладами освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань закладу освіти.
 5. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за  співбесідою  з  предметів, передбачених Правилами прийому.

 1. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують тимчасового захисту, та вступають до Вінницького транспортного фахового коледжу згідно Правил прийому для громадян України, можуть брати участь у

28

 

конкурсному відборі на місця державного замовлення в межах встановлених Кабінетом Міністрів України квот.

XVI.      Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до закладів фахової передвищої освіти

 

 1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається правилами прийому.
 2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти  і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.
 3. Вінницький транспортний фаховий коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті (веб- сторінці) закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.
 4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті                               (веб-сторінці)     Вінницького транспортного фахового коледжу.
 5. Подання вступником недостовірних персональних  даних,  недостовірних даних про здобуту раніше освіту, про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про участь в учнівських олімпіадах та конкурсах-захистах Малої академії  наук  України,  про  проходження зовнішнього незалежного оцінювання, про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про його зарахування в частині, що стосується цього вступника.
 6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за

 

спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до закладів освіти здійснюється інформаційними системами,  вто м у  числі  системою  «Конкурс», на підставі даних ЄДР.БО.

Розглянуто та схвалено на засіданні педагогічної ради протокол  № 4 від 20 лютого 2020р.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12