1. Апеляційна комісія Вінницького транспортного коледжу (далі - коледж) створюється для вирішення спірних питань і розгляду апеляцій вступників щодо результатів їх вступних випробувань на основі:
• базової і повної загальної середньої освіти;
• здобутого раніше ступеня освітньо - кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, спеціаліста.
2. Апеляційна комісія є функціональним підрозділом приймальної комісії коледжу. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об’єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання вступних випробувань. Положення про апеляційну комісію коледжу передбачає кількісний склад, необхідний для прийняття відповідних рішень.
3. Апеляційна комісія у своїй діяльності керується Умовами прийому до вищих навчальних закладів України, Положенням про приймальну комісію вищого навчального закладу, Правилами прийому до Вінницького транспортного коледжу, Положенням про приймальну комісію Вінницького транспортного коледжу.
4. Склад апеляційної комісії формується з числа провідних науково - педагогічних працівників Вінницького транспортного коледжу та вчителів -системи загальної середньої освіти регіону, які не є членами предметної комісії навчального закладу.
5. Голову апеляційної комісії призначає директор навчального закладу. Кількісний та персональний склад комісії затверджується не пізніше 01 березня поточного року. Голова апеляційної комісії несе персональну відповідальність за виконання покладених на комісію завдань, визначає обов’язки членів комісії.
6. Апеляційна комісія має право вирішувати спірні питання і розглядати апеляції абітурієнтів. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки повинна подаватися в день проведення вступних екзаменів, не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.
7. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, у присутності вступника. Засідання комісій вважається діючим, а рішення - прийнятим, якщо на засіданні присутні не менш дві третини її складу. Головує на засіданні комісії її голова. Апеляційна комісія має право запитувати необхідну для здійснення її повноважень інформацію у осіб, що подали апеляцію. Апеляційна комісія зобов’язана перевірити у встановленому порядку отриманні від вступників відомості у Єдиній державній електронній державній електронній базі з питань освіти.
8. Апеляційна комісія простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на її засіданні, приймає рішення про задоволення апеляції або про її відхилення. У разі рівного розподілу голосів голос головуючого є вирішальним.
9. Рішення комісії оформлюється протоколом, який підписує голова засідання. Копія рішення апеляційної комісії видається абітурієнту, за поданням якого
розглядається справа.
10. Апеляції від абітурієнтів, які були відсторонені від складання вступних екзаменів за порушення Правил прийому до коледжу, не приймаються.
11. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути доведений через засоби наочної інформації до відома абітурієнтів до початку вступних випробувань.
12. Оплата праці членів апеляційної комісії проводиться за нормами погодинної оплати праці за фактично відпрацьований час відповідно до затверджених нормативно - правових актів.
13. До складу апеляційних комісій не можуть входити особи, діти яких вступають до Вінницького транспортного коледжу у поточному році.
Розглянуто та схвалено
на засіданні приймальної комісії
Протокол №5 від 25.02.2019р.