Вступні екзамени для абітурієнтів на основі базової загальної середньої освіти проводяться відповідно до програми загальноосвітньої підготовки з математики (за тестовими технологіями) та української мови (диктант). Для абітурієнтів на основі повної загальної середньої освіти - відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року з української мови (диктант) та математики (за тестовими технологіями).

  Голови предметних екзаменаційних комісій не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів готують екзаменаційні завдання за встановленим зразком, які затверджує голова приймальної комісії. Пакети документів тиражуються в достатній кількості, пакуються в конверти, скріплюються підписом голови приймальної комісії та гербовою печаткою Вінницького транспортного коледжу і зберігають у сейфі як документ суворої звітності.

  Для проведення письмових вступних випробувань встановлюються такі норми часу (в астрономічних годинах): математика - 1,5 години, диктант -1 година. На початку екзамену абітурієнт отримує екзаменаційний лист, листи для письмової роботи (титульний лист, лист-вкладиш, чернетку). Вступник заповнює паспортну частину на титульній сторінці, а в листках-вкладишах виконує завдання. Чернетка дається для проведення розрахунків, викладення чорнового варіанту відповіді, але під час перевірки до уваги не приймається.

Під час проведення вступних екзаменів забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. У разі використання вступником під час вступного екзамену сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається відповідний акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.        Після закінчення роботи над завданнями вступного екзамену вступник здає екзаменаційний лист та письмову роботу разом із завданням, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи. Після закінчення екзамену відповідальний секретар приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, у яких проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім відповідального секретаря чи його заступника, додатково перевіряє голова приймальної комісії.

      Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, екзаменаційною відомістю передаються екзаменатору для перевірки. Перевірка письмових робіт проводиться тільки у приміщенні коледжу і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня. В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

      Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою екзаменатора. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені за 100- бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 100 балів, більше, ніж на 175 балів, а за 12-бальною шкалою оцінювання знань (від 1 до 12 балів) - менше, ніж на 4 бали, більше, ніж на 10 балів. Голова відповідної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

      Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням приймальної комісії.

      Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами екзаменатора і членів відповідної комісії передаються відповідальному секретареві приймальної комісії або його заступникові, які проводять дешифрування робіт і вписують у відомості прізвища вступників.         

     Перескладання вступних екзаменів не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів необхідна для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, до подальшого складання вступних випробувань та участі в конкурсі не допускаються.

      Вступники, які не з ’явились на вступний екзамен без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших екзаменах і конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущених вступних екзаменів з дозволу приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

       Особи, які не встигли за час письмового випробування виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному екзамені у Вінницькому транспортному коледжі повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

         Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається. Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань. Розклад вступних випробувань затверджується головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті коледжу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями та формами навчання.

        Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом.