До фахових випробувань допускаються особи, які здобули освітньо- кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо- кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу наспоріднений напрям підготовки. Для вступу на спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія, 133 Галузеве машинобудування, 273 Залізничний транспорт, 205 Лісове господарство, 261 Пожежна безпека вступники проходять вступний іспит з української мови або сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з Української мови та літератури та фахового вступного випробування. Фахові атестаційні комісії утворюються для проведення конкурсних фахових вступних випробувань для вступу на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими термінами підготовки (1 рік і 10 місяців).

     Склад фахових атестаційних комісій формується із числа провідних спеціалістів відділення спеціальності.

     Голови циклових комісій не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів готують екзаменаційні завдання за встановленим - зразком. Голова приймальної комісії затверджує їх, вони тиражуються в достатній кількості. Завдання пакують в конверти, скріплюють підписом директора навчального закладу та печаткою коледжу і зберігають у сейфі як документ суворої звітності. Вступні комплексні фахові випробування проводяться відповідно до програм навчальних дисциплін, які виносяться на фахові випробування, і висвітлюються на стенді Приймальної комісії та офіційному сайті коледжу за чотири місяці до початку прийому документів.

     Вступні фахові випробування, що проводяться у коледжі у випадках, передбачених Правилами прийому, приймають не менше двох членів відповідної комісії у кожній аудиторії. Комплексне фахове випробування триває 2 календарних дні і на нього виділяється 1 година.

     На початку фахового випробування вступник отримує лист із тестовими завданнями, чернетку та чистовик бланку відповідей, займає робоче місце і працює над тестами.

     Вступник заповнює паспортну частину на титульній сторінці, а в листках-вкладках виконує завдання. Чернетка дається для проведення розрахунків, викладення чорнового варіанту відповіді, але під час перевірки до уваги не приймається.
     Під час проведення вступних фахових випробувань забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. У разі використання вступником під час випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Правилами прийому до коледжу, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного. Після закінчення роботи над завданнями вступного випробування вступник здає свою роботу разом із варіантами завдань.

     Після закінчення фахового випробування усі екзаменаційні роботи зберігаються в особових справах вступників, які формуються одразу ж після подання документів на вступ. Перевірка тестових завдань проводиться тільки у приміщенні коледжу членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня. Результат вступних випробувань вступників, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за скороченими термінами підготовки на основі здобутого раніше освітньо- кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Таким чином, максимальна сума балів, одержана на фаховому випробуванні, може складати 200 балів.

    Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з підписами членів відповідної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії методисту заочного відділення, де формуються в особові справи.

      Особи, які без поважних причин не з ’явились на вступні фахові випробування у визначений за розкладом час, до участі у конкурсному відборі не допускаються. Особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами мінімального рівня, до участі у конкурсному відборі не допускаються. Особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних фахових випробувань не допускається. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманих під час комплексного фахового випробування у навчальному закладі (далі - апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки. Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.   

     Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань. Розклад проведення фахових випробувань затверджує директор навчального закладу і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті навчального закладу та інформаційному стенді Приймальної комісії не пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями. Копії документів і фотокартки незарахованих вступників, що не отримані ними, а також їх екзаменаційні роботи зберігаються протягом одного року, після чого знищуються за актом та здаються в архів.